contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

Com afecta la viduïtat a les parelles de fet segons la nova llei

Davant la circumstància de mort de la parella, milers de persones, especialment dones, han vist denegada en el passat la sol·licitud d'accés a la pensió de viduïtat

El passat 29 de desembre de 2021 va entrar en vigor la nova Llei 21/2021 que comporta importants novetats pel que fa als requisits que permeten l'accés a la pensió de viduïtat del membre supervivent d'una parella de fet, apropant-los en alguns casos a la regulació vigent pels matrimonis legalment constituïts i creant possibilitats abans inexistents com ara la prestació temporal de viduïtat o el reconeixement de la pensió, en determinats supòsits, en el cas de parelles de fet ja extintes.

 Davant la circumstància de mort de la parella, milers de persones, especialment dones, han vist denegada en el passat la sol·licitud d'accés a la pensió de viduïtat pel fet de no satisfer alguns dels requeriments establerts per la legislació fins ara vigent com és el fet de no acreditar el registre formal de la parella durant els períodes mínims o l'exigència de què hi hagués dependència econòmica del membre supervivent de la parella respecte a la persona finada, situació que no cal acreditar quan es tracta d'un matrimoni. Així doncs, la sol·licitud de viduïtat era denegada si en el moment de la defunció els ingressos de la persona supervivent eren iguals o superiors als de la seva parella, fins i tot quan aquesta era una situació circumstancial derivada, per exemple, de la pèrdua de l'ocupació.Al nostre entendre, aquesta regulació establia un injustificable element de discriminació en aquells casos en què la parella de fet tenia fills o filles, doncs amb la denegació de la pensió de viduïtat s'impossibilitava la compensació de la pèrdua de poder adquisitiu que comporta la defunció d'un membre de la unitat familiar afectant i causant desprotecció als menors a càrrec del progenitor supervivent a diferència del que succeïa amb els fills i filles nascudes en el si d'un matrimoni.

 A banda de suprimir en endavant el requisit de dependència econòmica per accedir a la viduïtat, la nova Llei incorpora un ampli ventall de mesures que apropat significativament la regulació de l'accés a la pensió de viduïtat en les parelles de fet a la normativa més garantista que regeix en el cas dels matrimonis.

Entre les novetats que aporta la Llei trobem la creació d'una pensió temporal per aquells casos en què la mort es produeixi quan no s'acrediti una convivència estable d'almenys 5 anys i no hi hagi fills comuns, disposicions específiques per protegir el dret de les dones que hagin estat víctimes de violència masclista o la possibilitat d'accedir a la viduïtat quan la parella hagués estat dissolta prèviament, però s'hagués regulat una pensió compensatòria per raó de desequilibri econòmic. Aquesta darrera qüestió caldrà veure com és resolta pels tribunals a Catalunya, doncs, a diferència del que succeeix a altres territoris de l'Estat, el Codi Civil català no contempla la possibilitat de fixar pensions compensatòries per causa de dissolució d'una parella de fet.

Juntament amb aquestes importants mesures assenyalades, la principal novetat que aporta la Llei és l'establiment d'un període extraordinari de dotze mesos (tot 2022) per tornar a demanar-la si en el passat se'ns va denegar o no vam presentar la nostra sol·licitud precisament pel fet de no complir amb l'esmentada exigència de tenir menors ingressos. En aquest cas, caldrà acreditar l'existència de la parella de fet en el moment de la mort del causant mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics o amb document públic on consti la constitució d'aquesta parella. Tant l'esmentada inscripció com la formalització del corresponent document públic s'hauran d'haver produït amb una antelació mínima de dos anys respecte a la data de la mort del causant. Si la parella tenia fills, només caldrà acreditar la constitució de la parella, sense requeriment de temps mínim. Per últim, per sol·licitar-la és necessari no tenir reconegut el dret a percebre cap pensió contributiva.

 Sens dubte, cal qualificar de molt bona notícia l'aprovació i entrada en vigor d'aquesta nova Llei que, malgrat encara incompleta, esdevé un gran avenç a l'hora de redreçar i corregir la situació prèvia i el perjudici que causava no tan sols a les persones vídues sinó, molt especialment, als seus fills i filles.Sílvia Vázquez, advocada de Col·lectiu Ronda

Seguint aquest enllaç, podeu accedir a un article amb tota la informació:

QR Col·lectiu Ronda

 

Més informació