contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

Herència: què cal saber sobre els processos d'acceptació i adjudicació?

L'acceptació de l'herència implica rebre els béns, els drets i les obligacions que pertanyien a la persona difunta, al causant

En el procés successori, l'acceptació i l'adjudicació o partició són dues fases diferents. La pràctica habitual és que la mateixa escriptura d'herència inclogui tant l'acceptació com l'adjudicació dels béns. Com que són processos que poden donar-se de manera separada, és bo conèixer què impliquen aquests processos i què és allò que cal tenir en compte.


L'acceptació i l'adjudicació

L'acceptació de l'herència implica rebre els béns, els drets i les obligacions que pertanyien a la persona difunta, al causant. Amb l'acceptació només s'adquireix la condició d'hereu, essent necessària l'adjudicació. Amb l'adjudicació o partició es distribuiran i assignaran. Aquesta s'ha de fer conjuntament i es regeix pel principi d'unanimitat, per això si no es pot fer de mutu acord s'ha de fer judicialment.


Acceptació pura i simple o a benefici d'inventari?

És important tenir en compte que l'acceptació de l'herència pot ser pura i simple, és a dir, acceptant tota l'herència sense reserves, o bé acceptació a benefici d'inventari, que permet als hereus acceptar l'herència, però limitant la seva responsabilitat als béns heretats, sense comprometre els seus propis béns en cas d'existir deutes o càrregues raonables que superin l'actiu i impactin negativament sobre el patrimoni de l'hereu, per la qual cosa hi ha un termini de sis mesos des de la defunció.


Si algun dels hereus vol renunciar, com es procedeix?

Sempre es pot renunciar a una herència i a tots els drets que comporta, podent-se pronunciar de manera diferent les persones cridades. Pot passar també que alguna de les persones cohereva no es pronunciï sobre l'acceptació o renúncia, pel que caldrà realitzar una «interpel·lació hereditària» requerint el notari al/s cohereu/s perquè es pronunciïn, entenent-se repudiada amb el silenci.


Qui pot sol·licitar la partició o adjudicació de l'herència i com es procedeix?

Qualsevol cohereu pot demanar en qualsevol moment la partició o adjudicació de l'herència i es tindrà en compte la voluntat del causant, podent-se distribuir en lots iguals que no alterin les quotes hereditàries. Si no hi ha acord en la partició, s'haurà d'acudir a la figura del comptador-partidor (persona que determinarà quins béns, drets i obligacions s'adjudiquen a cada hereu) que pot ser designat pel secretari judicial o notari, depenent de si s'inicia un procés judicial o notarial. La pràctica més habitual, però és que senzillament totes les persones hereves es posin d'acord amb com realitzar aquesta partició.


Terminis i impostos

Hem de saber que des de la data de defunció el termini de sis mesos és important per poder acceptar a benefici d'inventari (aquest termini és improrrogable) i en l'àmbit fiscal per pagar l'impost de Successions i Plusvàlua, aquest últim en cas que hi hagi immobles. En cas que es prevegi que no serà possible acceptar en aquest termini caldrà demanar una pròrroga d'impostos abans dels cinc mesos.

En tot aquest procés, comptar amb l'assessorament d'una persona experta sempre pot treure de maldecaps o de sorpreses en moments especialment sensibles per a tothom.

  Demana cita, ara!

Més informació