contingut promocionat
Col·lectiu Ronda L

 

Sobre les vacances. Preguntes freqüents

Podem renunciar a les vacances i cobrar-les? No, l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors fixa taxativament que les vacances anuals retribuïdes no són substituïbles per compensació econòmica

Quants dies de vacances em corresponen? Són els mateixos si treballem a jornada parcial? Què passa si estic de baixa mèdica? Molts aspectes relacionats amb el gaudi de les vacances es troben regulats a través del conveni col·lectiu que ens sigui d'aplicació. Tot i així, existeix un conjunt de regulacions bàsiques d'obligat compliment que afecten la totalitat de treballadors i treballadores i sobre els quals volem aclarir alguns dels principals dubtes.


Quants dies de vacances em corresponen?

La concreció de les vacances són fruit d'un pacte entre persones treballadores i empresàries. La norma general és que ens corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Si treballem tot l'any, la durada de les vacances no podrà ser en cap cas inferior a trenta dies naturals, és a dir, incloent-hi festius i no laborables. Cada vegada, però, són més els convenis que calculen els dies de vacances no en base a dies naturals sinó en termes de dies laborables. En aquest cas, les vacances anuals s'estendrien un mínim de vint-i-dos dies laborables. Els dies festius o inhàbils no poden ser assenyalats com a inici del període vacacional. Imaginem, per posar un exemple, que el darrer dia que treballem abans de començar a gaudir del nostre descans és el divendres dia 2 d'agost. Si la nostra empresa no treballa de forma habitual els dissabtes, el còmput dels trenta dies naturals o vint-i-dos dies laborables s'iniciarà a partir de dilluns dia 5 d'agost i no pas des del dia 2.


Als treballadors/es a temps parcial els corresponen els mateixos dies de vacances?

Sí, efectivament. El càlcul dels dies de descans que ens corresponen és exactament el mateix.


Com es fixa el calendari de vacances?

El calendari i la data d'inici de les vacances és fruit d'un pacte entre persona treballadora i persona empresària, si bé és possible que el conveni col·lectiu d'aplicació incorpori algunes consideracions i regles sobre el moment en què és possible gaudir-les, limitant-les a determinats períodes o mesos concrets de l'any. En qualsevol cas, les persones treballadores han de saber la data d'inici de les vacances amb una antelació mínima de dos mesos. Un cop fixades, només en casos excepcionals i amb justa causa podran ser modificades per part de l'empresa. Si és així, l'empresa estarà obligada a compensar-nos pels danys i perjudicis soferts que puguem acreditar com ara, per exemple, el cost de bitllets d'avió ja abonats o les reserves en allotjaments. En qualsevol cas, no podem ignorar el requeriment de l'empresa, doncs s'han dictat nombroses sentències que consideren ajustats a dret acomiadament disciplinari fonamentat en aquesta causa. Pel que fa als treballadors/es, només podran alterar el calendari atenent circumstàncies imprevistes i sempre amb el vistiplau de la mateixa empresa.


Els treballadors/es eventuals tenen dret a vacances retribuïdes?

Per suposat que sí. Les vacances periòdiques retribuïdes són un dret constitucionalment establert irrenunciable i insubstituïble. En el cas de ser treballador/a eventual o de temporada, quan les vacances legals mínimes no es puguin gaudir perquè el període d'activitat de l'empresa no coincideixi amb el de gaudi de les vacances, les persones treballadores tindran dret a percebre, conjuntament amb el seu salari, la part proporcional de les vacances. També cobrarem les vacances que no hem fet si treballem mitjançant contractes d'Empreses de Treball Temporal (ETT) de durada inferior a un any tot i que és habitual que, en aquests casos, l'import de les vacances es prorrategi i s'incorpori als pagaments mensuals.


Podem renunciar a les vacances i cobrar-les?

No, no es pot. L'article 38 de l'Estatut dels Treballadors fixa taxativament que les vacances anuals retribuïdes no són «substituïbles per compensació econòmica». Cal recordar que el dret a gaudir d'un període de descans anual mínim és una mesura incardinada en l'àmbit de la protecció de la salut i, com a tal, ni les empreses ni els mateixos treballadors i treballadores poden disposar lliurement d'aquest dret i renunciar-hi.


I si estem de baixa en el moment de gaudir les vacances?

Els treballadors en situació de baixa mèdica o incapacitat temporal en el moment d'iniciar-se el període vacacional no perden el dret a fer les seves vacances i poden recuperar aquests dies no gaudits. També podran recuperar-los en cas que la baixa o la incapacitat es causi un cop començades les vacances. Per tant, podem recuperar tots els dies de vacances que coincideixin amb un episodi de baixa o incapacitat i gaudir del descans un cop finalitzada la incapacitat amb l'única condició que ho fem dins el període dels següents divuit mesos des que finalitzi l'any al qual corresponen les vacances no gaudides inicialment.


Embaràs, naixença, lactància o suspensió del contracte

En el cas dels permisos o les suspensions del contracte vinculades a circumstàncies de naixement, l'adopció o l'acolliment regulats per l'article 48 de l'Estatut dels Treballadors, tindrem dret a gaudir les vacances en finalitzar el període de permís o suspensió del contracte encara que no sigui dins de l'any natural a què corresponen.
 

  Demana cita, ara!

Més informació