El POUM i la falta de lideratge polític

L'any 2005 es va signar un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per iniciar la redacció d'un nou Pla General d'Ordenació Urbanística a la nostra ciutat. Han passat 12 anys amb governs liderats pel PSC, es va fer una aprovació provisional del POUM el 2010, que va ser rebutjada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona (CTUB), i ja situats l'any 2017, encara no tenim un projecte de planificació urbanística que sigui viable, realista, i adequat a la realitat socioeconòmica actual, que pugui ser aprovat definitivament per la Generalitat.

 

Què tenim, en canvi? Una proposta de Text Refós del POUM de 2010, que el govern socialista i l'alcaldessa, la Sra. Martínez, volen portar al Ple sense tenir les garanties mínimes de poder-se executar, i que en cas d'aprovar-se provisionalment pel nostre Ple municipal, hauria de ser rebutjat per la CTUB.

 

 

Per què seria rebutjat? Hi ha, entre altres més, una explicació tècnica, fàcil d'entendre, que impossibilita que la proposta de desenvolupament Urbanístic del Text Refós del POUM no es pugui executar en els mateixos termes que planteja el document.

 

El Text Refós planteja un creixement urbanístic a la part Oest de la riera, que podria suposar uns vuit mil habitants més, i per això planifica l'ampliació dels ponts existents o l'execució d'altres nous, però amb la premissa que aquests s'executaran perquè prèviament el trànsit que passa per la comarcal C-1413 es desviarà per una nova autovia interpolar, paral·lela a la C-16, que depèn de la Generalitat, però sabem que aquesta nova infraestructura no està en l'Agenda de la Conselleria de Territori. Amb aquest argument, el POUM no es pot desenvolupar en les condicions que planteja el document, i per tant, no pot ser aprovat per l'òrgan competent.

 

Com hem arribat a aquesta situació? Des d'inici de mandat gran part dels grups de l'oposició ja vam advertir dels riscos de voler presentar un Text Refós de POUM sense garanties, però el govern socialista, i la Sra. Martínez, no van voler escoltar ni valorar amb seny els nostres arguments. Volien tirar endavant l'aprovació provisional del POUM a qualsevol preu i sense un mínim consens amb la resta de l'oposició, i sense garanties de ser aprovat per la CTUB.

Cal recordar que un Pla General d'Ordenació Urbanística és l'instrument essencial de planificació del futur a mitjà termini d'una ciutat, i cal un lideratge polític que sigui capaç de sumar un ampli consens per projectar quin és el model urbanístic de ciutat que necessitem, prioritzant els interessos generals per sobre dels interessos particulars. No oblidem que els governs canvien amb el temps, i que el model sigui de consens garanteix el seu desenvolupament futur, per la qual cosa no convindria aprovar un POUM per la mínima.

 

Hem perdut més de dos anys de mandat en aquest tema, però encara som a temps d'una rectificació per part del govern socialista, per no perdre també el temps que queda de mandat, i treballar amb realisme el futur urbanístic de la nostra ciutat. Molts grups de l'oposició hem ofert la nostra mà estesa: desitgem que la nostra alcaldessa sigui responsable i no desaprofiti aquesta oportunitat.