contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

Què està passant amb els Certificats de Dipòsits d'Accions de Triodos?

Els Certificats de Dipòsits d'Accions de Triodos són un producte financer complex amb força similituds amb les participacions preferents

Milers de clients d'aquesta entitat bancària holandesa van invertir els seus estalvis en l'adquisició dels denominats Certificats de Dipòsits d'Accions (CDA), gairebé sempre seguint el consell dels assessors del propi Triodos. Malgrat el seu nom, els CDA no són ni dipòsits bancaris ni accions sinó que es tracta d'un producte financer complex que manté força similituds pel que fa a la seva naturalesa i funcionament amb les participacions preferents, d'infaust record per a tantes persones. Els CDA són participacions en el capital de l'entitat que, a diferència del que succeeix amb les clàssiques accions borsàries, no cotitzen en els mercats de valors ni atorguen drets polítics ni de participació en la gestió de l'entitat. A canvi, aquestes participacions estan remunerades amb un interès que pot ser fix o variable i que, normalment, està determinat pel volum de la participació.

En el cas de Triodos, les CDA ofertes als seus clients són un producte sense data de venciment, és a dir, subscrites a perpetuïtat. Les persones tenidores de CDA que volien recuperar els diners de la seva inversió ho havien de fer posant-los a la venda en un mercat intern regulat per la mateixa entitat, que era responsable de casar les ordres de venda i de compra. Un mercat protegit contra les pràctiques especulatives, doncs la pròpia entitat s'encarregava de fixar el valor dels CDA (vinculat al valor net comptable de Triodos) i el preu de venda. Però és en aquest mercat on rau el problema dels clients afectats: des de fa gairebé dos anys, Triodos manté tancat aquest mercat i no accepta ni ordres de compra ni de venda i, per tant, els tenidors de CDA no tenen forma de recuperar els diners dipositats en aquest producte.


Canvi radical de les regles del joc

El producte actual és molt diferent del que van adquirir en el seu moment uns clients atrets per les pràctiques de banca socialment responsable de Triodos. S'ha aplicat una reducció
del valor nominal dels CDA i se'ls ha traslladat que en un futur més o menys proper, es farà que els CDA cotitzin en un mercat secundari sotmès a la volatilitat de les regles del mercat. Es a dir, sense garanties front a la pèrdua de valor de la inversió i a expenses de la simple acció de l'oferta i la demanda, sense cap de les certeses que se'ls havien ofert en el moment d'adquirir un producte suposadament allunyat de pràctiques especulatives.


Protegir els drets de les persones afectades

Impossibilitat de recuperar els estalvis i exposició al risc evident d'una gran pèrdua de valor patrimonial. Cap d'aquests riscos es podien deduir de la informació proporcionada per
Triodos als seus clients en el moment de la comercialització ni de la continguda als fulletons comercials i, per tant, cap d'aquestes eventualitats no podien ser degudament previstes
ni van ser advertides. És per això que, al nostre entendre, els clients afectats pels CDA, més de 4.000 a Catalunya, tenen dret a instar la nul·litat de les seves ordres de compra argumentant, tal com preveu la legislació, manca de diligència, transparència i informació sobre les característiques i riscos essencials d'aquest producte.

Més informació