contingut promocionat
 
logo ronda tot rubi

 

 

Planificació successòria. Com preparar bé el nostre futur?

El testament vital, també anomenat de voluntats anticipades, és el que permet donar instruccions sobre com s'ha d'actuar davant d'una situació sanitària en què no es pot manifestar la mateixa voluntat

Sovint ens pot costar pensar en el futur i fer plans a llarg termini. I entre les coses que s'acostumen a posposar hi ha la planificació successòria, malgrat la rellevància i importància que pot tenir, tant per qui la fa com per qui la rep. Quan una persona mor havent fet testament facilita el camí sobre els tràmits a realitzar en el moment de l'adjudicació de l'herència i evita possibles costos econòmics sobrevinguts. A banda, aquesta planificació va més enllà del patrimoni, ja que engloba també les voluntats vitals o la cura davant de situacions incapacitants.

La planificació successòria és doncs una eina jurídica que permet organitzar la successió, és a dir, decidir què, com i a qui (inclús quan) llegar i ordenar el nostre destí, patrimonial i vital. Són tràmits que requereixen l'ajut i assessorament d'algun professional per trobar les opcions més adequades i tenir en compte circumstàncies especials, com la protecció a determinats membres de la família, el dret a la legítima, els drets dels cònjuges, parelles, fills, etc.

Poder deixar tots aquests documents per escrit i ordenats permet sobretot que la voluntat de qui els fa es respecti i evita possibles conflictes. Així mateix, cal dir a més que el testament ha de ser atorgat per escriptura pública davant notari, tot i que es pot modificar en qualsevol moment per la persona testadora abans no mori.

Es recomana fer un estudi fiscal previ, que és l'informe de la situació de la persona que vol llegar, per buscar les millors opcions de cara a les quotes dels diferents tributs (IRPF, Impost sobre béns immobles, Impost de Societat o l'Impost de Successions i Donacions).

En aquest procés també es pot definir el que anomenem els pactes successoris, en el que dues o més persones convenen la successió per causa de mort de qualsevol d'elles, instituint un o més hereus o fent atribucions dels seus béns a títol particular. També s'han d'atorgar mitjançant escriptura pública i es poden modificar amb caràcter general si hi ha acord entre els atorgants.

Cal destacar que per a una bona planificació successòria és important pensar en aquelles figures que ens permeten prendre decisions en vida per quan no estiguem en condicions òptimes de prendre-les. Entre altres, es pot fer mitjançant el testament vital o els poders preventius, inclús amb pèrdua de capacitat i els de delació voluntària per nomenament d'assistent.

La importància del testament vital

El testament vital, també anomenat de voluntats anticipades, és el que permet donar instruccions sobre com s'ha d'actuar davant d'una situació sanitària en què no es pot manifestar la mateixa voluntat. A aquest testament es poden donar instruccions relatives als tractaments mèdics que es volen rebre o no, així com determinar si es vol donar òrgans, o decidir si es desitja incineració o enterrament, entre d'altres.

Pel que fa als poders preventius, aquest és el document pel qual una persona en designa una altra per representar-lo a ell i als seus interessos (personals i econòmics) de manera immediata o quan es produeixi una modificació de les seves capacitats que no permetin prendre determinades decisions. En el cas de la delació voluntària aquesta és una figura jurídica que permet designar una persona com a assistent en cas de deteriorament de la capacitat que impedeixi l'autogovern i que poden recollir funcions assistencials o representatives i que haurà de determinar-se judicialment.

Així doncs, una bona planificació successòria, com dèiem al principi, permet organitzar el futur i fer que es compleixi la nostra voluntat. Des de Col·lectiu Ronda podem ajudar-vos en els tràmits i assessorar-vos amb cura per a prendre les millors decisions.

Més informació