contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

El permís de lactància es pot acumular en jornades completes encara que no ho contempli el conveni

El recent Reial Decret-llei 7/2023 ha introduït, entre d’altres mesures, una significativa modificació en la regulació del permís per cura del lactant, conegut com permís per lactància

En els casos de naixement, adopció o acollida, des del moment de la reincorporació a la feina un cop exhaurit el permís per naixement i fins el dia que el nadó assoleixi els 9 mesos d'edat tenim dret, homes i dones, a gaudir del permís per cura del lactant. Aquest permís es pot gaudir de tres formes diferents:

  1. Absentar-nos durant una hora de la feina dins el nostre horari habitual, amb la possibilitat de dividir aquesta hora en dues fraccions de mitja hora.
  2. Accedir a una reducció de jornada de mitja hora que coincideixi amb l'inici o el final de la jornada laboral.
  3. Acumulant les hores de permís en jornades completes

Aquest darrer supòsit, el de l’acumulació del període de lactància en jornades completes, és el que ha estat modificat per l’esmentat i recent Reial Decret-Llei 7/2023. Fins ara, aquesta possibilitat només es podia gaudir en aquells casos en què així ho establia el conveni col·lectiu d’aplicació o arribant a un acord amb la pròpia empresa. Per contra, la nova norma determina que els progenitors tindran dret a acumular el període de lactància sempre que ho desitgin, encara que no sigui una mesura contemplada al conveni. I tampoc caldrà pactar-ho amb l’empresa, que haurà d’acceptar-ho tret de supòsits molt concrets en què els dos progenitors treballin a la mateixa empresa i existeixin raons sòlidament fundades i objectives per limitar l’accés simultani dels progenitors a aquest dret. Això sí, fins i tot en aquest cas tan específic, l'empresa estarà obligada a oferir un pla alternatiu que asseguri el gaudiment dels dos treballadors i preservi degudament l'exercici dels drets de conciliació dels progenitors. 

Facilitar l’accés a la possibilitat d’acumular en dies complets el permís de lactància és una mesura prou transcendent atès que eren moltes les persones que consideraven la reducció d’una hora de la jornada diària insuficient o, almenys, poc eficient a l’hora d’oferir la necessària atenció al nadó durant la fase de lactància. D’ara en endavant, aquesta opció serà accessible per a la totalitat dels treballadors i les treballadores, incloent-hi totes aquelles que no tenien contemplada la mesura en els convenis d’aplicació i topaven amb la manca de voluntat de les seves empreses per assolir acords en aquest sentit.


Quants dies ens corresponen?

El nombre de dies de permís que ens corresponen (permís retribuït, no ho oblidem) el podem obtenir calculant quin és el nombre de dies laborables que hi ha des de la data de finalització del permís per naixement fins que el nadó faci 9 mesos. Per cadascun d’aquests dies, tindrem dret a una hora. El nombre  total d’hores es divideix per la nostra jornada i el resultat seran el dies de permís per lactància de què disposem, fins un màxim de 28 dies. Aquests dies els podrem gaudir de forma consecutiva o, si ho preferim, en dues fraccions de 14 dies. 


La mateixa retribució?

Ja hem dit que el permís per cura de lactant és un període retribuït i és l’empresa, no pas la Seguretat Social, qui es fa càrrec del pagament del nostre salari. Ara bé, hem de tenir present que en cas d'optar per acumular el permís en jornades completes, se'ns podrien descomptar de la nòmina la part proporcional als dies d'absència corresponents a determinats conceptes no salarials. Aquests són, principalment, aquells plusos o complements destinats a cobrir despeses com poder ser, per exemple, dietes o bé altres complements vinculats amb variables qualitatives o quantitatives de la nostra feina indefectiblement lligades a la nostra presència física (plus de perillositat o de disponibilitat, per exemple).

  Demana cita, ara!

Més informació