Reduccions en la taxa de residus a canvi d’aportacions a la deixalleria de Cova Solera

S’obtindran bonificacions si es porta oli de cuina i de cotxe, ferros i metalls voluminosos, vidre pla, fibrociment amb amiant, frigorífics i electrodomèstics, branques i restes d'esporga, etc.

Els veïns que vulguin fer aportacions a la deixalleria municipal de Cova Solera i beneficiar-se de reduccions en la taxa de residus han de tramitar el nou carnet d’usuari. Així ho informa l'Ajuntament de Rubí, que assegura que l’objectiu d’aquesta mesura és millorar la gestió d’aquestes bonificacions i facilitar que la ciutadania pugui consultar en tot moment les aportacions fetes.

Segons l'ordenança fiscal, els ciutadans que fan ús de la deixalleria de Cova Solera tenen dret a bonificacions a la taxa de residus en funció del nombre de vegades que la visitin, sempre que mostrin el carnet d'usuari associat al seu habitatge.

 

Exemple del que no s'ha de fer. FOTO: Redacció

Exemple del que no s'ha de fer. FOTO: Redacció

 

El nou carnet virtual, que substitueix el que hi havia fins ara i que va caducar a finals de desembre de 2019, es pot tramitar la propera vegada que s’utilitzi el servei. Només caldrà facilitar al personal de la deixalleria l’adreça del domicili i un correu electrònic, a través del qual es rebrà el carnet en format digital, així com les claus d’accés per entrar a la plataforma https://rubi.deixalleria.cat. En aquesta web, les persones usuàries podran fer el seguiment de les aportacions associades al seu domicili i el corresponent percentatge de reducció a la taxa. Si hi ha diferents persones que conviuen al mateix domicili i que fan ús de la deixalleria per separat, compartiran el carnet, ja que aquest estarà associat a l'habitatge.

A través de rubi.deixalleria.cat, les persones usuàries podran consultar en tot moment les aportacions fetes. FOTO: Ajuntament de Rubí)

 

Només s'aplicaran reduccions a la taxa per les aportacions dels residus que no es poden llençar als contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica o resta ubicats a la via pública. Així, s’obtindran bonificacions si es porta oli de cuina i de cotxe; ferros i metalls voluminosos; vidre pla (miralls, finestres...); fibrociment amb amiant (prèvia recollida del kit de prevenció de riscos); electrodomèstics; ferralla; runa; pneumàtics; branques i restes d’esporga; material electrònic gran; vernissos, dissolvents i pintures; roba i calçat; frigorífics i electrodomèstics amb CFC; cartró de gran format, mobles i fusta; i altres residus especials (líquid de frens, anticongelants, biocides, pesticides, productes tòxics...).

Un mínim de 3 aportacions anuals donarà dret a un 3% de reducció de la taxa de residus. Si es realitzen entre 4 i 19 aportacions, s’augmentarà un 1% la bonificació per cada visita. El màxim establert a l’ordenança és una bonificació del 20% per a més de 19 aportacions. Només incrementaran el percentatge de reducció de la taxa les aportacions de residus que es realitzin en diferents dies de l'any, independentment del volum o del nombre dels mateixos. 

Més informació