La Diputació de Barcelona fa una diagnosi de l’arbrat viari a Rubí i propostes per millorar-lo

Segons l'estudi, Rubí disposa de 394 hectàrees de verd urbà i 13.224 arbres

La Diputació de Barcelona informa que ha lliurat a l’Ajuntament de Rubí el Pla director del verd urbà del municipi, un treball que serveix com a eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública. El pla permet conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents, amb un inventari i diagnosi tant dels espais com de l’arbrat viari, així com la idoneïtat de les espècies d’acord amb el verd urbà del municipi. 

13.224 arbres a la ciutat

D’acord amb aquest estudi, Rubí disposa de 394 hectàrees de verd urbà i 13.224 arbres, 5.648 dels quals són arbrat viari. Tanmateix, hi ha dues tipologies d’espais verds, que són, per una banda els espais extensius situats en zones menys urbanitzades, amb vegetació espontània i sense disseny, i de l’altra, els espais intensius, que són de zones més urbanitzades, amb un disseny i un manteniment més complex. Els espais extensius són majoritaris, ocupant una superfície de 284 hectàrees, que representen el 72% del total.

L'arbrat de l'espai viari està per sota de la mitjana

Comparades aquestes dades amb altres municipis, l’estudi observa que considerant només els espais intensius, que són els més utilitzables per la ciutadania, la superfície de verd urbà és semblant a la mitjana, tot i que pel que fa a l’arbrat, aquest està per sota de les mitjanes, especialment el de l’espai viari.

De la diagnosi global del verd urbà es destaquen algunes conclusions com que el verd urbà es gestiona de manera activa i està majoritàriament en un estat correcte, i que ha una elevada quantitat de verd en el municipi, fet que suposa comprometre molts recursos però amb un potencial de transformació urbà molt gran.

Espai verd de petites dimensions i amb poca vegetació

Malgrat aquesta situació, el pla assenyala que als espais més urbans, com són el centre i els seus voltants, l’espai verd és de petites dimensions, amb poca vegetació, molt fragmentat i poc connectat entre si i amb el verd de les zones menys urbanitzades. Pel que fa a l’arbrat, especialment el viari, es repeteixen excessivament algunes espècies tant de manera global com també pels diferents barris.

Propostes per millorar els espais verds urbans

Per respondre a la situació actual, el Pla director realitza diferents propostes que agrupa en tres línies de treball que són, per una part, donar sentit a la infraestructura verda urbana a través de planificar el verd a escala municipal, cercant la connectivitat, una distribució equitativa i incrementar la presència de verd i la biodiversitat.

Una segona línia és millorar el verd urbà existent a través de diferents aspectes com ara la gestió de l’aigua de reg, la selecció d’espècies o l’adequació dels espais als usos i el manteniment. I finalment, la tercera línia se centra en la millora del servei a través de diferents temes com ara la comunicació i divulgació, la participació de tots els departaments municipals en la gestió i manteniment, l’ús d’eines SIG o la protecció del verd.

El document també incorpora una breu anàlisi amb recomanacions en funció dels diferents escenaris pressupostaris, així com propostes puntuals per aquelles unitats de gestió que requereixen millora. Aquestes propostes les quantifica i prioritza per a facilitar l’execució de les millores de forma gradual en els propers anys. En definitiva, el Pla director del verd urbà de Rubí descriu les línies d’actuació per assegurar una millora qualitativa i qualitativa dels espais verds així com una major eficiència en la seva gestió.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.