contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

Llei de Segona Oportunitat: el dret a començar de nou, sense deutes

Es tracta d'un procediment judicial on hem de comptar, obligatòriament, amb l'acompanyament d'un advocat i un procurador

La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones físiques, tinguin o no activitat empresarial, acollir-se a un mecanisme per tal de renegociar i fins i tot exonerar els seus deutes si es troben en situació d'insolvència i no poden fer-hi front. Es tracta, doncs, d'un instrument legal d'anàlogues característiques a les del procediment de concurs de creditors reservat a les empreses, que permet superar una eventual situació de fallida i començar de zero, sense deutes, intentant preservar al mateix temps i en la mesura del possible els interessos dels creditors.

El primer requisit exigible és que el deutor ho sigui de bona fe. És a dir, que el nostre historial creditici permeti comprovar que quan hem estat bons pagadors mentre ens ha estat possible, però en aquests moments afrontem una mala situació que no ens permet fer front als pagaments. Això inclou també el fet de no tenir un historial previ de sancions administratives per infraccions tributàries o relacionades amb deutes en l'ordre social (impagament de salaris, per exemple), proporcionar informació falsa o enganyosa sobre la nostra situació financera o, entre d'altres, tenir una actitud temerària com ho podria ser contreure nous deutes mentre es tramita el procediment per acollir-se als beneficis d'aquesta nova llei.
Hem de ser conscients que alguns deutes queden explícitament exclosos de la possibilitat de ser exonerats. Aquest és el cas, per exemple, dels deutes amb Hisenda i la Seguretat Social que superin els 7.500 euros, els derivats de l'obligació d'abonar una pensió d'aliments, els deutes salarials o els que estiguin relacionats amb una responsabilitat civil extracontractual o amb la comissió d'un delicte. També s'exclouen els deutes hipotecaris i els impagaments de crèdits amb garantia real.

Acompanyament d'un advocat o advocada

Es tracta d'un procediment judicial on hem de comptar, obligatòriament, amb l'acompanyament d'un advocat/da i procurador/a. En aquells casos en què s'acrediti insuficiència de rendes, aquests poden ser d'ofici.

Davant el Jutjat Mercantil, es presentarà una sol·licitud on hem de fer constar de la forma més clara i detallada possible tota la informació necessària sobre qüestions com ara ingressos actuals, volum i naturalesa dels deutes, compliment dels requisits necessaris i situació personal. Aconseguir tota la documentació sol·licitada pot ser una tasca força feixuga i complexa, especialment amb les restriccions que encara afecten la realització de tràmits presencials amb les Administracions. En aquest sentit, recomanem obtenir el certificat digital per tal de poder obtenir la documentació necessària per via telemàtica sempre que sigui possible. Un cop tramitada la sol·licitud acompanyada de la documentació necessària s'iniciarà pròpiament la fase judicial. I en aquest punt, cal diferenciar dues situacions ben diferents en funció de si la persona té béns o no.

Liquidar patrimoni

Tot i que l'espai no permet detallar més el procediment i les diferents possibilitats, podem resumir dient que, en funció del valor dels béns i l'import del deute pendent, les persones posseïdores de béns tenen l'opció de liquidar el seu patrimoni i veure exonerat el deute que no quedi cobert amb el valor de la venda o, mitjançant acord amb els creditors i amb el vistiplau del jutjat, establir un pla de pagament a cinc anys per fer front a la part del deute que sigui possible cobrir.

Per contra, quan no hi ha béns, el procediment pot ser més senzill si cap dels creditors s'hi oposa. Serà el jutjat qui haurà de valorar la capacitat de pagament de la persona i quins són els deutes que quedaran exonerats de l'obligació de pagament. Ara bé, existeix la possibilitat que alguns dels creditors s'hi oposi i sol·liciti la intervenció d'un administrador concursal. En aquest cas, el procediment es pot allargar i durant la tramitació del procés, l'administrador podria limitar temporalment la capacitat de gestionar els nostres propis recursos.

Més informació

Al Col·lectiu Ronda, us podem ajudar a obtenir els beneficis de la Llei de Segona Oportunitat. Si necessiteu consell i assessorament, contacteu amb nosaltres a segonaoportunitat@cronda.coop.

Més informació