Una vintena de veïns de Sant Jordi Parc s’oposen a l’obertura d’un nou abocador

Aquestes al·legacions s’hi sumen a les 3.600 presentades per pares i mares del Rivo Rubeo

Encara que pugui semblar que els més afectats per la futura obertura de l’abocador de Can Balasc són els veïns d’Els Avets, Can Serrafossà i l’escola pública Rivo Rubeo, “Can Balasc és un problema de ciutat”. Així ho manifestava Joaquim Òdena, membre de la Plataforma Rubí sense Abocadors, en l’última manifestació contra unes noves instal·lacions per abocar residus i deixalles a la ciutat, que ja compta amb el polèmic precedent de Can Carreras.

Aquesta vegada són vint-i-un veïns de Sant Jordi Parc els que han mostrat la seva oposició a un dipòsit controlat de residus no perillosos en l’entorn natural de Can Balasc, procedents principalment de la indústria: ferralla, cautxú, pells, cuirs, plàstics, embalatges de plàstic, residus industrials assimilables a escombraries domèstiques, residus procedents de construcció, vidre...

Amb l’ajuda de David Neila, un advocat rubinenc especialitzat en dret públic, han presentat les pertinents al·legacions al projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable presentat per AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias S.L, del mateix grup que TMA.

Neila explica que el passat 22 de novembre va consultar el Butlletí Oficial de la Província, on va trobar la publicació del projecte relatiu a l’abocador de Can Balasch a Rubí. En comentar-ho amb els veïns van decidir fer-hi alguna cosa per evitar “un greuge no només per la imatge ja malmesa de la ciutat sinó també per la salut de les persones i la preservació del medi ambient a Rubí”.

Neila va preparar les al·legacions, de forma desinteressada i sense ànim de lucre, i els vint-i-un veïns de Sant Jordi Parc les han presentat dins el termini establert. Segons informa la Plataforma Rubí sense Abocadors, a aquestes al·legacions s’hi sumen les 3.600 presentades per pares i mares de l’escola pública i verda Rivo Rubeo.

David Neila explica que les al·legacions presentades giren entorn de diferents línies d’actuació ja examinades per entitats ecologistes tractant les diferents línies argumentals d’anteriors al·legacions, però aporten el seu particular gra de sorra davant la lluita contra l’obertura de l’abocador. En aquest sentit, consideren que l’autorització d’un dipòsit controlat de residus no perillosos de classe II, qualificat de sistemes de serveis tècnics pel promotor, no es pot tramitar mitjançant un projecte d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, ja que aquesta via no s’ajusta a la legalitat.

Pel que fa a la distància, les al·legacions recullen l’incompliment del decret segons el qual s’aprova el reglament d’activitats molestes, insalubres i nocives, vigent en el moment de la sol·licitud inicial, el 1994, ja que no respecta els 2.000 metres del nucli més proper de població. De fet, un altre decret posterior a la sol·licitud de llicència, relatiu a les instal·lacions d’abocaments de deixalles de 2003, també fixa unes distàncies mínimes a nuclis habitats, granges, escoles i infraestructures que Can Balasc no respectarà.

Les al·legacions presentades analitzen la variació de la densitat dels residus que es pretenen abocar i la vida útil del dipòsit, que passa dels 8 anys del projecte inicial als 14 de l’actual. També assenyalen que els terrenys afectats pel futur abocador estan protegits, ja que el pla general d’ordenació de Rubí els qualifica de sòl rústic protegit, de valor agrícola, forestal i recursos naturals, i el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) com a espai lliure de protecció especial.

Per últim, les al·legacions presentades pels veïns de Sant Jordi Parc alerten de l’impacte ambiental que causen els abocadors, concentrant-se en la contaminació d’aigües superficials, aqüífers, i en les emissions difoses a l’atmosfera. Per aquest motiu, esperen el preceptiu informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya.

Més informació